Tjue år med World Socialist Web Site: fra 1998 til 2018

14 February 2018

I dag markeres 20-års-jubiléet for publiseringen av World Socialist Web Site. Den 14. februar 1998 lanserte Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (IKFI) WSWS, som publiserte artikler fem dager i uken. I april 1999 utvidet WSWS tidsplanen til å publisere artikler seks dager i uken. I løpet av 20 år har World Socialist Web Site ikke stått over en eneste dag med planlagt publisering.

Dette jubiléet representerer en vesentlig milepæl i historien til den internasjonale sosialistiske arbeiderbevegelsen. WSWS var den første – og er fortsatt den eneste – daglige sosialistiske og marxistiske internasjonale publikasjonen. WSWS opererer på en 24-timers tidsplan, der hver dags publisering er resultatet av intenst samarbeid mellom redaksjonsråd som opererer på fire kontinenter.

WSWS er den internasjonale arbeiderklassens ‘bemerkede publikasjon’ (‘publication of record’). I løpet av de siste 20 årene er det knapt en stor verdensbegivenhet som ikke er dekket, analysert og kommentert på World Socialist Web Site. Det har vært publisert rundt 66.000 artikler på 22 forskjellige språk, deriblant engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, singalesisk, tamilsk, norsk, mandarin, tyrkisk, gresk, arabisk, russisk og portugisisk.

I tillegg til publisering av mer enn 17.500 artikler relatert til hendelser i USA og Canada, har WSWS publisert 1.300 artikler om Latin-Amerika; 1.400 artikler om Afrika; 6.000 artikler om Asia og det indiske subkontinentet; 5.300 artikler om Australia; 13.000 artikler om Europa og 6.300 artikler om Midtøsten og Sentral-Asia. WSWS har også publisert over 1.000 artikler som analyserer den verdenskapitalistiske økonomien.

Det er ikke noe annet nettsted i verden som har rapportert så omfattende og kritisk om den internasjonale arbeiderklassens kamper. Mer enn 11.000 artikler er lagt ut på begivenheter knyttet til utviklingen av klassekampen i alle deler av verden. Faktisk er temaene om klassekamp og sosial ulikhet så dypt integrert i WSWS sitt arbeid at det egentlig ikke er mulig å kvantifisere nøyaktig hvor mange artikler som er relatert til disse emnene. Det er nok å si at de teller i tusener.

Men World Socialist Web Site har erkjent at arbeiderklassen krever mer enn rapporter om sine daglige kamper, enn så viktige som disse er. WSWS er oppmerksom på sitt ansvar – der den produserer en oversikt hver dag over dagsaktuelle kamper – for også å forberede arbeiderklassen på sine fremtidige oppgaver. Det sentrale målet for WSWS har vært å utvikle en sosialistisk bevissthet i den internasjonale arbeiderklassen. Dette har fordret et sterkt fokus på spørsmål om historie og kultur. WSWS skrev i sin første 1998-erklæring – da publikasjonen ble annonsert – at den skulle «streve for en encyklopedisk bredde av historisk kunnskap, kulturell kritikk, vitenskapelig opplysning og revolusjonær strategi. Dens mål er å øke nivået på politisk og kulturell diskurs, noe som er uunnværlig for gjenfødelsen av en moderne sosialistisk arbeiderbevegelse.»

Denne forpliktelsen er konkretisert i publiseringen av mer enn 2.000 film-, teater- og musikkanmeldelser og enda 1.500 artikler om et bredt spekter av historiske begivenheter og vitenskapelige emner, alt fra kosmologi og fysikk til evolusjonær biologi og arkeologi.

Mengden materiale som er lagt ut på WSWS har ikke forringet nettstedets kvalitet. Siden grunnleggelsen av World Socialist Web Site har den kapitalistiske verden blitt rystet av en rekke økonomiske sjokk, militære intervensjoner i den uendelige ‘krigen mot terror’, økt politisk dysfunksjonalitet i alle deler av verden, og daglige manifesteringer av samfunnsmessig sammenbrudd. Midt i den enorme uroen av moderne tildragelser har WSWS vært i stand til å publisere – dag etter dag – analyser og kommentarer som står prøven for tidens tann.

Det historiske grunnlaget for WSWS

Den unike karakteren til World Socialist Web Site er avledet fra dens perspektiv, som er bevisst basert på marxistisk teori og assimileringen og den kontinuerlige bearbeidingen av den internasjonale klassekampens viktigste strategiske erfaringer – som spenner over hele det tjuende århundret. I motsetning til den pragmatiske impresjonismen som hersker i de borgerlige mediene – og i en enda mer vulgær form, i posteringene på de småborgerlige venstre- og pseudo-venstre-nettstedene – plasserer WSWS daglige hendelser i sin relevante historiske sammenheng.

World Socialist Web Site begynte å publisere litt over seks år etter Sovjetunionens oppløsning. Den hendelsen satte i gang en bølge av politisk reaksjon. Mens styringsklassen feiret «historiens slutt» proklamerte demoraliserte middel-klasse-radikalere og mildt venstreorienterte intellektuelle «sosialismens slutt». Gjennom tiår hadde de tilpasset sin politikk til den falske «reelt eksisterende sosialismen» til de stalinistiske regimene i Øst-Europa og Sovjetunionen, og til maoist-regimet i Kina. I etterkant av oppløsingen av Sovjetunionen og gjenopprettelsen av kapitalismen i Kina forlot brede lag av det småborgerlige venstre alle forestillinger om revolusjonær opposisjon mot kapitalisme og imperialisme, og senket seg ned i den reaksjonære giftige tåken av et selvopptatt fokus på etnisitet, rase, kjønns- og seksualpolitikk.

Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (IKFI) – grunnlagt på den teoretiske arven etter Leo Trotskis kamp mot det stalinistiske sviket av Oktoberrevolusjonen – ble hverken overrasket eller desorientert av Sovjetunionens sammenbrudd. Sovjetunionens oppløsing var det endelige forræderiet til det kontra-revolusjonære stalinistiske byråkratiet og dets reaksjonære og nasjonalistiske perspektiv for «sosialisme i ett land». Mens sammenbruddet av Sovjetunionen var et betydelig nederlag for den internasjonale arbeiderklassen, bekreftet det riktigheten av Trotskis kamp mot stalinismen – hans beslutning om å etablere Den fjerde internasjonale og Den internasjonale komitéens opposisjon mot alle former for forlik med og tilpasning til de stalinistiske regimene og de stalinistiske partiene.

Gjennom seks tiår anvendte det stalinistiske byråkratiet – med hjelp av mange medskyldige – sine store ressurser til å forvirre, desorientere og føre arbeidsklassens kamper til nederlag. Men stalinismens katastrofale sammenbrudd skapte enestående muligheter for utvidelsen av den trotskistiske – det vil si den revolusjonære marxistiske – innflytelsen i arbeiderklassen, og byggingen av Den fjerde internasjonale.

Oppløsingen av Sovjetunionen var det mest ekstreme uttrykket for den historiske bankerotten til alle nasjonalbaserte arbeiderorganisasjoner og partier. Store endringer i verdensøkonomiens struktur undergravde fatalt alle nasjonale reformistprogram. Så tidlig som i 1988 gjorde IKFI oppmerksom på betydningen av globaliseringen av kapitalistisk produksjon, fremveksten av transnasjonale foretak, og de revolusjonerende endringene i telekommunikasjon som disse utviklingstrekkene var assosiert med.

Den internasjonale komitéens analyse av betydningen av disse globale transformasjonene betydde at den var klart avstemt med potensialet for Internett, noe som ville muliggjøre et nivå av internasjonal integrasjon og koordinering av arbeiderbevegelsen som tidligere var utenkelig. I februar 1997, da forslaget om å flytte publiseringen fra trykte aviser til en internettbasert nettside først kom, var det bare 40 millioner mennesker globalt som hadde tilgang til Internett. Bare 55 prosent av amerikanske storselskaper forvaltet engang et eget nettsted.

Beslutningen om å flytte over til en Internett-basert publikasjon og avslutte produksjonen av trykte aviser viste stor politisk fremsynthet. Det erkjente et potensial som ikke engang store kapitalistiske publikasjoner ennå hadde innsett. Grunnen var imidlertid ikke at IKFI hadde en bedre forståelse av den underliggende teknologien. Snarere hadde den i den nye teknologien funnet det den hadde vært på utkikk etter: et middel til å nå masser av arbeidere over hele verden med de mest kraftfulle revolusjonære idéene.

I sin introduksjon av nettstedet i februar 1998 uttalte det internasjonale redaksjonsrådet:

Vi er sikre på at WSWS vil bli et enestående verktøy for den politiske utdanningen og foreningen av arbeiderklassen internasjonalt. Den vil hjelpe arbeidende mennesker fra forskjellige land til å koordinere sine kamper mot kapital, akkurat som de transnasjonale selskapene organiserer sin krig mot arbeidskraft på tvers av nasjonale grenser. Den vil lette diskusjonen mellom arbeidere fra alle nasjoner, så de kan sammenligne sine erfaringer og utarbeide en felles strategi.

IKFI forventer at verdenspublikumet til World Socialist Web Site vil vokse etter hvert som Internett utbres. Som en rask og global form for kommunikasjon har Internett ekstraordinære demokratiske og revolusjonerende implikasjoner. Det kan gjøre det mulig for et stort publikum å få tilgang til verdens intellektuelle ressurser – fra biblioteker og arkiver til muséer.

Analysen og forventningene til World Socialist Web Site er bekreftet. Internett-bruken vokste fra rundt 147 millioner i desember 1998 (3,6 prosent av verdens befolkning) til 3,8 milliarder i juni 2017 (51,7 prosent). Den utbredte bruken av smart-telefoner har utvidet tilgangen til Internett til store deler av arbeiderklassen, inkludert i mer økonomisk tilbakestående land. Spredningen av håndholdte enheter og sosial-medie-plattformer har også tillatt arbeidere på jobben å få tilgang til informasjon – hvilket i vesentlig grad har undergravd styringsklassens tiltak, særlig i USA, for å stenge av arbeidere fra politisk materiale ved å isolere de store fabrikkområdene og flytte dem ut av bysentrene.

WSWS og Den fjerde internasjonale

World Socialist Web Site publiseres og sirkuleres via Internett, som er et produkt av revolusjonen innen digital informasjon og kommunikasjonsteknologi. Men samtidig som Den internasjonale komitéens opprettelse og bruk av WSWS er nyskapende anvendelse av disse vitenskapelige og teknologiske fremskrittene, er det også forankret i grunnleggende teoretiske, politiske og organisatoriske oppfatninger av den sentrale rollen som partipressen har i byggingen av arbeiderklassens revolusjonære parti.

Lenin skrev, da han ved begynnelsen av 1900-tallet forsøkte å legge grunnlaget for en mektig sosialistisk organisasjon som kunne favne hele Russlands store landmasser:

Det er vår oppfatning, og utgangspunkt for våre aktiviteter – at det første skrittet for å skape den ønskede organisasjonen, eller la oss si hovedtråden, som hvis den følges, vil gjøre det mulig for oss å utvikle, fordype og utvide den organisasjonen – bør være grunnleggingen av en all-russisk politisk avis. En avis er det vi mest av alt trenger – uten den kan vi ikke gjennomføre den systematiske, allsidige propagandaen og agitasjonen, prinsippielt og konsekvent, som er den øverste og permanente oppgaven til Sosialdemokratiet generelt, og spesielt den presserende oppgaven for øyeblikket – når interessen for politikk og spørsmål om sosialisme har blitt vekket blant de bredeste lag av befolkningen ... Uten et politisk organ er en politisk bevegelse som fortjener navnet utenkelig i dagens Europa. Uten en slik avis kan vi overhode ikke oppfylle vår oppgave – å konsentrere alle elementene av politisk utilfredshet og protest, for dermed å vitalisere proletariatets revolusjonære bevegelse. [«Hvor begynner vi» Lenins samlede verk, bind 5 (Moskva, 1961), s. 20-21]

Lenins publikasjon var Iskra, en «all-russisk» trykt avis. Et århundre senere er World Socialist Web Site en global publikasjon lagt ut på Internett. Med en daglig leserskare som teller i titusener, har den en stadig større betydning for utviklingen av sosialistisk bevissthet over hele verden. For arbeidere, studentungdom og intellektuelle som har kommet til år og alder i etterkant av Sovjetunionens oppløsning, har WSWS spilt en sentral og avgjørende rolle i deres politiske utdanning på basis av marxistisk teori og trotskistiske prinsipper. Konfrontert med sjåvinistisk propaganda og løgner i de kapitalistiske mediene, er lesere avhengig av WSWS for sin politiske orientering.

I WSWS finner de ikke bare en marxistisk analyse av dagens begivenheter, men også forklaringer og svar på de kritiske teoretiske, politiske og kulturelle spørsmålene som følger av historien til den revolusjonære marxist-bevegelsen. WSWS har spilt en essensiell rolle i å overvinne den forødende arven av stalinisme og sosialdemokrati – og i å avsløre den moderne fornedrelsen og forfalskningen av sosialistisk teori og politikk av den småborgerlige, pseudo-venstre-identitets-politikken. Gjennom 20 år har WSWS lagt fast politiske grunnlag for fornyelsen av kampen for sosialisme i det 21. århundret.

Etterhvert som den politiske situasjonen blir stadig mer akutt og klasskampen intensiveres blir en stadig større andel av WSWS-leserne politisk aktive, og tar beslutningen om å kjempe for det sosialistiske alternativet til kapitalistisk ulikhet og imperialistisk krig, og blir med i å bygge Verdenspartiet for sosialistisk revolusjon.

Sensur av Internett og svartelistingen av WSWS

Ledet av USA forbereder nå alle imperialistmaktene seg for verdenskrig. Sosial ulikhet og rikdomskonsentrasjon har nådd uholdbare nivå. De kapitalistiske styringselitene – dypt diskrediterte og ridd av interne politiske konflikter – vender seg mot autoritære styringsformer. Overalt er styringsklassen skrekkslagen for veksten av sosial opposisjon i arbeiderklassen.

Det er denne frykten som ligger til grunn for den samordnede kampanjen for å sensurere og kontrollere Internett – under påskudd om bekjempelse av «falske nyheter». IKFI advarte da den grunnla WSWS om at når styringsklassen ble klar over de revolusjonære implikasjonene av Internett ville den forsøke å kontrollere det, eller stenge det ned. Dette er det som nå skjer.

Den amerikanske regjeringen, i samarbeid med Google, Facebook, Twitter og andre foretak, implementerer massive restriksjoner på Internett-tilgang. I 2017 annonserte Trump-administrasjonen sin beslutning om å oppheve nettnøytralitet, hvilket gir de mektige informasjons-teknologiske monopolene et kvelertak på informasjonsstrømmen på nettet. Kapitalistregjeringer i Europa og over hele verden innfører lignende repressive tiltak.

World Socialist Web Site har vært et sentralt mål for dette angrepet. Som respons på Sozialistische Gleichheitspartei (Tysklands SEP – Socialist Equality Party) sin kampanje mot gjenopplivingen av tysk militarisme publiserte landets viktigste kapitalistaviser i mars 2017 fordømmelser av WSWS. Tysklands førende kapitalist-avis Frankfurter Allgemeine Zeitung beskrev WSWS som «ekstremt effektiv» [Wirkungsmächtig]. I møter avholdt med Google-representanter i Berlin i begynnelsen av april 2017 presset tyske regjeringsrepresentanter selskapet til å begrense tilgangen til WSWS.

I slutten av april 2017 annonserte Google implementeringen av nye algoritmer med sikte på å begrense eller blokkere tilgangen til WSWS og andre venstreorienterte, antikrig og progressive nettsteder. Lignende tiltak for å nekte Internett-brukere tilgang til revolusjonær sosialistisk og opposisjonell informasjon og kommentarer har blitt implementert av Facebook og Twitter.

World Socialist Web Site har tatt føringen for å avsløre denne konspirasjonen for å sensurere Internett og har publisert et opprop for dannelsen av en internasjonal koalisjon av sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder for å slå tilbake dette angrepet på ytringsfriheten og grunnleggende demokratiske rettigheter.

De diktatoriske tiltakene til styringselitene og deres sensorer må beseires. Dette krever en politisk mobilisering av den internasjonale arbeiderklassen, den mektigste samfunnskraften på planeten. Forsvaret for ytringsfrihet og alle demokratiske rettigheter er uadskillelig fra kampen mot krig, sosial ulikhet og autoritarisme. Det fordrer avskaffelse av det kapitalistiske systemet og at det erstattes av et globalt koordinert og demokratisk kontrollert sosialistisk samfunn.

World Socialist Web Site og fremtiden

Ved markeringen av 20 års publisering blir WSWS trukket inn i malstrømmen av økende sosiale kamper over hele verden. Våre skribenter er ikke bare observatører – de er deltakere i klassekampene som utvikler seg. Det samme kan sies om et stadig voksende antall WSWS-lesere. Unge mennesker som bare var småbarn eller kanskje ikke var kommet til verden da WSWS ble lansert, blir nå med og blir aktive i arbeidet til de nasjonale seksjonene til Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale og dens verdensomspennende ungdomsbevegelse Internasjonale ungdommer og studenter for sosial likestilling (IYSSE – International Youth and Students for Social Equality). World Socialist Web Site illustrerer foreningen og samspillet mellom marxistisk analyse og revolusjonær praksis.

I løpet av det siste året er vi spesielt gledet av den meget raske og signifikante veksten av lesere blant arbeidere. World Socialist Web Site og tilleggspublikasjonene, som for eksempel Bilarbeider-nyhetsbrevet, oppsøkes og leses hver måned av tusenvis av produksjonsarbeidere.

For å holde tritt med en voksende leserskare utvider vi kontinuerlig det tekniske grunnlaget for nettstedet og anvender video, live-streaming og andre former for multimedia. World Socialist Web Site er nå i sluttfasen av et omfattende re-design, som vil forbedre lesbarheten og funksjonaliteten betydelig.

Vi oppfordrer alle leserne til å ta opp kampen for World Socialist Web Site. Hjelp med til å bryte internett-sensuren ved å dele WSWS-artikler, skrive dem ut og distribuere dem til venner, klassekamerater og medarbeidere. Bli korrespondent for WSWS ved å sende inn rapporter om utviklingen på din arbeidsplass og i ditt område.

De siste 20 årene har vært tiår med teoretisk og politisk avklaring og forberedelse. Vi går nå inn i en periode med intens klassekonflikt og sosial omveltning. World Socialist Web Site må og vil bli stemmen til den internasjonale arbeiderklassen i kampen mot kapitalistisk utnyttelse og imperialistisk militarisme, og for gjenoppbyggingen av verden på sosialistisk grunnlag.

David North og Joseph Kishore