Sozialistische Gleichheitspartei har meldt søksmål mot Tysklands hemmelige innenlandsetterretning

Av Sozialistische Gleichheitspartei (SGP)
8 July 2019

Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Sosialistisk Likhetsparti] har innmeldt et søksmål til Berlins administrative domstol, mot BfV – Bundesamt für Verfassungsschutz; Tysklands hemmelige innenlandsetterretning, Det føderale kontoret for beskyttelse av forfatningen.

SGP oppfordrer alle enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner som forsvarer demokratiske rettigheter til å støtte søksmålet, og til støtte SGP mot den hemmelige etterretningstjenestens angrep.

Det innenlandske etterretningsorganets sverting av SGP er et gjennomskuelig forsøk på å initimidere alle som kjemper mot faren som reises av det radikale høyre og spesielt av høyreekstremistiske klikker innen statsapparatet. SGP er hverken «venstreorientert ekstremistisk» eller «antikonstitusjonelt» – som påstått i den hemmelige etterretningstjenestens offisielle årsrapport i fjor [o. anm.: og gjentatt i året nylig bekjentgjorte rapport] – men revolusjonært og sosialistisk. Partiet er del av den globale trotskistbevegelsen og en prinsippfast opponent mot gjenkomsten av militarisme, fascisme og krig.

Den hemmelige etterretningstjenestens benevning og overvåking av partiet representerer et vesentlig angrep på demokratiske rettigheter, og er det første skritt i retning av et mulig forbud av partiet. «Benevningen av en person eller ei gruppe personer i den hemmelige etterretningstjenestens rapport er samtidig faktisk sett en utstedelse av en beordring til allmennheten om ikke å støtte denne gruppa av personer, om ikke å bli med i gruppa, og om ikke å akseptere dens tilbud – uansett hva de måtte være,» skrev Pier Stolle, SGPs advokat, i søksmålet som ble innmeldt den 24. januar og som senere ble publisert på World Socialist Web Site [engelsk versjon / tysk versjon]. Med hensyn til de kommende EU-parlamentsvalgene spesielt, er det klart at benevnelsen av SGP er rettet mot å «forhindre potensielle velgere fra å støtte partiet». [O. anm.: artikkelen ble publisert den 12. mars, og før valgene i mai]

Etterretningstjenesten har absolutt inget juridisk grunnlag for dette angrepet mot SGP. Den prøver ikke engang å bevise at SGP engasjerer seg i noen voldelig aktivitet, eller at partiet er antikonstitusjonelt. I sin rapport erkjenner den hemmelige tjenesten selv eksplisitt at SGP forfølger sine mål med legale midler, der den skriver: «Partiet søker å få publisitet for sine ideer ved å delta i valg og ved å organisere forelesningsserier.»

Etterretningstjenestens eneste begrunnelsen for å benevne SGP i sin rapport er at partiet fremmer et sosialistisk program, kritiserer det kapitalistiske systemet, og motsetter seg alle etablissementets partier, så vel som fagforeningene. Den hemmelige etterretningstjenestens rapport sier: «SGP styrer sin programmatiske agitasjon mot den eksisterende staten og sosiale orden, som partiet alltid sverter som ‘kapitalisme’, det opponerer mot EU, påstått nasjonalisme, imperialisme og militarisme, så vel som mot sosialdemokrati, fagforeninger, og die Linke [Venstrepartiet].»

Advokat Stolle argumenterer i søksmålet for at dette ikke oppfyller forutsetningene for å bli benevnt i den hemmelige etterretningstjenestens rapport. «Hverken ‘kapitalisme’, eller EU, nasjonalisme, imperialisme, militarisme, sosialdemokrati, fagforeninger eller die Linke er konstitusjonelt beskyttede juridiske entiteter i henhold til punkt 4 1c) i.V.m. avsnitt 2 BVerfSchG. Promotering av et demokratisk, egalitært, sosialistisk samfunn er ikke i strid med forfatningens kjerneverdier.»

«Det er i gjennomføringen av møter, dokumentasjonen av rapporter og analyser, og i deltakelsen i føderale og europeiske valg heller ingen indikasjon på oppførsel rettet mot det mål eller den hensikt å styrte eller transformere staten og den sosiale orden, for å etablere en ordren som er uforenlig med de fri-demokratiske prinsippene i den konstitusjonelle orden,» fortsetter søksmålet.

Faktisk vil etterretningstjenesten stigmatisere og kriminalisere enhver sosialistisk kritikk av kapitalisme. Dette blir gjort klart om man kort undersøker introduksjonen til rapportens kapittel «Venstreekstremisme».

Der står det: «Det ideologiske grunnlaget for venstreorienterte ekstremister er motstand mot ‘det kapitalistiske systemet som helhet’, fordi for venstreorienterte ekstremister er ‘kapitalisme’ mer enn bare en økonomisk form: den tjener både som grunnlag for, og som garant for ‘borgerlige styreformer’ gjennom undertrykking innenlands og aggresjon utlands. I følge dette er ‘kapitalismen’ ansvarlig for alle sosiale og politiske onder, inkludert for sosial urettferdighet, ‘ødeleggelsen’ av boliger, for kriger, for høyreekstremisme og rasisme, så vel som for miljøkatastrofer.»

Ifølge den hemmelige etterretningstjenesten er en slik kritikk av kapitalismen, som deles av millioner av mennesker, et angrep på «vår stat og sosial orden, og derfor på frihet og demokrati». Enhver som baserer seg på «Marx, Engels og Lenin» som «teoretiske guider», eller enhver som «tror ‘revolusjonær vold’ fra ‘de undertrykte mot styrerne’ i prinsippet er legitimt,» er en «venstreekstremist» og «en motstander av forfatningen», ifølge den hemmelig etterretningstjenesten.

Den hemmelige etterretningstjenesten bygger på en tradisjon for å undertrykke sosialistiske partier som har en lang og beryktet historie i Tyskland. I 1878 vedtok Bismarck de beryktede sosialistlovene mot «sosialdemokratiets ekstremt farlige bestrebelser», som tvang SPD under jorden i 12 år. I 1933 knuste Hitler først Det tyske kommunistpartiet (DKP), etterfulgt av Det tyske sosialdemokratiske partiet (SPD), for å kunne bane vei for nazi-diktaturet, den andre verdenskrig og utryddelsen av jødene.

Storkoalisjonen og dens etterretningstjeneste utarbeider nå en tredje utgave av sosialistlovene. De adopterer de politiske retninglinjene til Alternative für Deutschland (AfD), og de truer enhver som kritiserer dette høyreradikale ekstremistpartiet med forbud.

Den hemmelige etterretningstjenesten og AfD

Det er betydningsfullt at den hemmelige etterretningstjenesten ikke engang benevner AfD i kapitlet «Høyreekstremisme», selv om partiets ledende personell regelmessig agiterer mot innvandrere, fremmer rasisme, forherliger Hitlers Wehrmacht [Det tredje rikes væpnede styrker] og trivialiserer nazistenes forbrytelser. Representanter for AfDs völkisch-nasjonalistiske «Flügel» (Ving), nettverkene til Det Nye Høyre og det xenofobiske Pegida, som nyter intime bånd til AfD, inngår heller ikke i rapporten.

Som kontrast til dette refererer kapittelet «Venstreekstremisme» til AfD gjentatte ganger – som offer for påståtte «venstreorienterte ekstremister»! Alle som protesterer mot, eller som samler informasjon om AfD og høyreorienterte ekstremister, anses som «venstreekstremister» av den hemmelige etterretningstjenesten. Rapporten refererer til protester mot AfD-partikongresser, den «vedvarende ‘kampen’ mot høyreorienterte ekstremister», og «innsamlingen av opplysninger om påståtte eller faktiske høyreorienterte ekstremister og deres strukturer», som bevis på eksistensen av «venstreorienterte ekstremistiske» oppfatninger.

Store deler av den hemmelige etterretningstjenestens rapport er å lese som om de var forfattet i partiet AfDs hovedkontorer – og det er ingen tilfeldighet. Det har siden kommet for dagen at Hans-Georg Maaßen, den forhenværende sjefen for den hemmelige etterretningstjenesten, møtte AfD-representanter ved flere anledninger, og diskuterte innholdet i rapporten med dem. Maaßen ble til slutt tvunget til å trekke seg etter at han hadde støttet en AfD-demonstrasjon i Chemnitz, som inkluderte høyreekstremister som jaget innvandrere gjennom gatene og som målrettet en jødisk restaurant.

Den hemmelige etterretningstjenesten har nær tilknytning til den fascistiske sumpen. For 15 år siden avviste forfatningsdomstolen i Karlsruhe et forbud mot det høyreorienterte ekstremistpartiet NPD på grunnlag av at det var så mange informanter fra den hemmelige etterretningstjenesten i partiledelsen at partiet var å betrakte som «en statlig organisasjon».

Flere dusin informanter fra den hemmelig tjenesten og politiet opererte i nær periferi av den høyreorienterte terroristgruppa NSU [Nationalsozialistische Untergrund], som var ansvarlig for mord på ni innvandrere og ei politikvinne. En ansatt fra LfV – Landesamt für Verfssungsschutz, Bundesland Hessens agentur av BfV – var selv på åstedet da ett av mordene fant sted, men oppdaget tilsynelatende ingenting utenom det ordinære. Der Thüringer Heimatschutz, som NSU oppsto fra, ble etablert med økonomisk støtte fra den hemmelige etterretningstjenesten. En vesentlig del av AfDs ledende personell har også bakgrunn fra etterretningsorganene, rettsvesenet, politiet og militæret.

Forsvar SGP

Siden den hemmelige tjenesten besluttet å benevne SGP i sin rapport, har det vært gjort flere forsøk på å få beskyldt partiet for vold. Høyreorienterte ekstremister har gjentatte ganger angrepet SGP-medlemmer i forsøk på å fremprovosere vold, som så kunne skyldes på partiet. Medlemmer av Identitærbevegelsen Tyskland og partiet AfD har forsøkte å forstyrre møter organisert av SGPs ungdomsorganisasjon (IYSSE) ved Universitetet i Dresden og ved Humboldt Universitet i Berlin. Dette ble etterfulgt av daglige angrep på IYSSE-medlemmer under kampanjen for valget til studentparlamentet ved Humboldt Universitet. Etter at disse forsøkene viste seg nytteløse sirkulerte ukjente personer en falsk IYSSE-brosjyre som oppfordret til voldshandlinger utført mot mennesker med motstridende synspunkter. IYSSE har derfor innmeldt juridisk søksmål over forfalskning av dokumentasjon og for ondsinnet æreskrenkelse.

I kontrast til løgnene som spres av den hemmelige etterretningstjenesten motsetter SGP seg individuelle voldshandlinger og forsvarer betingelsesløst de demokratiske rettighetene. Men, de grunnleggende rettighetene som er garantert i grunnloven – retten til det frie uttrykk for ens personlighet, til liv og kroppslig integritet, likhet for loven, samvittighetsfrihet, meningsfrihet og forsamlingsfrihet, pressefrihet, frihet til å velge ens eget yrke, osv. – forblir imidlertid tomme fraser og de forvandles til det motsatte dersom samfunnets økonomiske grunnlag forblir under privatkapitalens dødsgrep. Et sosialistisk program er forutsetningen for en realisering av ekte demokrati.

Som en seksjon av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) står SGP ikke bare i tradisjonen for kampen mot fascisme, men også mot stalinisme. I løpet av 1930-tallet førte trotskistbevegelsen en besluttsom kamp mot fremveksten av nazistene. Leo Trotskijs analyse av nasjonalsosialismen, hans advarsler om dens konsekvenser og hans kritikk av det stalinistiske partiet KPDs katastrofale politikk da det nektet å skille mellom sosialdemokrater og nazister og ikke ville slåss for en forent front, forblir enormt relevante den dag i dag.

Derfor ble trotskistene brutalt forfulgt av Gestapo. I 1937 dømte en domstol i Danzig 10 trotskister i en bemerkelsesverdig rettssak, til lange fengselsstraffer. De trotskistiske ofrene for nazi-styret inkluderte Abram Leon, som forfattet et marxistisk verk om det jødiske spørsmål og utførte illegalt sosialistisk arbeid i Belgia og Frankrike før han ble gasset i Auschwitz. Det faktum at trotskistene blir rettsforfulgt igjen, og at dette skjer i kjølvannet av et høyreradikalt ekstremistpartis representasjon i Bundestag for første gang siden slutten av andre verdenskrig, understreker de farlige konsekvensene av regjeringselitens forflytning til høyre.

Den hemmelig etterretningstjenestens angrep på SGP er et fundamentalt angrep på demokratiske rettigheter. Det er del av regjeringens politikk som i økende grad er basert på autoritære former for styre og avhengigheten av høyreorienterte ekstremistkrefter for å håndheve militaristisk politikk, styrkingen av det repressive statsapparatet og angrep på sosialutlegg, og for å undertrykke all motstand som oppstår.

Det erindrer om Weimar-republikken da etterretningstjenestene, domstolene og politiet hensynsløst rettsforfulgte sosialister og pasifister, mens de styrket nazistene. Mens Hitler tilbrakte 9 måneder i fengsel etter sitt mislykkede kupp i 1923, hvor han skrev «Mein Kampf», sendte rettsvesenet Carl von Ossietzky, redaktøren for den venstreorienterte magasinet Weltbühne, i fengsel for dobbelt så lang tid for hans motstand mot militarisme. Han ble senere torturert til døde. Da Hitler ble utnevnt til kansler ved en sammensvergelse rundt president Paul von Hindenburg, stilte statsapparatet sømløst inn på rekke bak nazistene.

SGP er i den hemmelige etterretningstjenestens sikter fordi partiet kompromissløst fremmer et sosialistisk program, og motsetter seg alle former for militarisme, statsundertrykking og fremmedhat.

Partiets kritikk av den høyreradikale ekstremisthistorikeren Jörg Baberowski, som forsvarte nazi-apologeten Ernst Nolte og fortalte Der Spiegel at Hitler ikke var ondskapsfull, fremprovoserte en storm av forferdelse fra mediene. Frankfurter Allgemeine Zeitung anklaget SGP for «mobbing» og klaget over partiets «effektivitet». Presidiet ved Humboldt Universitet støttet den høyreradikale ekstremistprofessoren og erklærte all kritikk av ham for å være «utålelig». Men Baberowskis høyreradikale tilbøyeligheter kan ikke lenger benektes. Selv Die Zeit rapporterte at han har grunnlagt en salong i Berlin hvor høyreradikale ekstremistfigurer møtes.

Mens nesten alle mediene angrep SGP og det store flertallet av professorer enten støttet Baberowski eller forble tause, fikk SGP enorm støtte fra arbeidere og unge mennesker. I valget til studentparlament ved Humboldt Universitet oppnådde IYSSE nær 7 prosent av stemmene. Flere studentråd og andre representative studentorganer erklærte sin solidaritet med IYSSE, og de kritiserte høyreorienterte og høyreradikale professorer. Den hemmelige etterretningstjenesten responderte med sitt angrep på SGP.

Vi krever at den hemmelige etterretningstjenesten stopper sin overvåking av SGP og alle andre venstreorienterte organisasjoner. Vi appellerer til alle som ønsker å bekjempe fremveksten av det ytre høyre, deriblant seriøst orienterte medlemmer av die Linke [Venstrepartiet], SPD og die Grünen [De grønne] – og vi oppfordrer dem til å protestere mot den hemmelige etterretningstjenestens angrep, til å forsvare SGP, og til å donere til støtte for vårt søksmål.