World Socialist Web Site passerer 75 000 publiserte artikler på engelsk

4 September 2019

Forrige uke passerte World Socialist Web Site en vesentlig milepæl, med 75 000 publiserte artikler på sine engelskspråklige sider siden ICFI [Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale; International Committee of the Fourth International] den 14. februar 1998 lanserte WSWS. Legger man til de mange tusen artiklene som er publisert på 21 andre språk, deriblant tysk, fransk, italiensk, singalesisk, tamil, norsk, mandarin, tyrkisk, gresk, arabisk, russisk og portugisisk har den totale mengden materiale publisert på WSWS allerede passert 100 000 artikler.

Disse tallene gir en indikasjon på det enestående arbeidet av politisk analyse og eksponering av kapitalistsystemet som er utført gjennom mer enn 21 år med kontinuerlig publisering, og har involvert hundrevis av forfattere. WSWS begynte i 1998 med å legge ut artikler fem dager i uka. I april 1999 utvidet WSWS tidsplanen til å postere artikler seks dager i uka.

World Socialist Web Site har ikke stått over en-eneste-dag med planlagt publisering, der nettstedet baserer seg på det døgnkontinuerlige samspillet med sosialistiske redaksjonsråd som opererer i Nord-Amerika, Europa, Asia og Australia. Dette tette daglige politiske samarbeidet over landegrensene representerer en praktisk realisering av perspektivet WSWS ble grunnlagt på: å forene den internasjonale arbeiderklassen på grunnlag av revolusjonære marxistiske prinsipper.

WSWS er en ekstraordinær prestasjon i den marxistiske bevegelsens historie. Det er den første, og vedvarer å være den eneste daglige internasjonale sosialistiske publikasjonen. WSWS har konsekvent opprettholdt trotskismens prinsipper, dagens revolusjonære marxisme, og slåss for å forsvare den internasjonale arbeiderklassens interesser.

Som vi forklarte i erklæringen publisert i anledning WSWS’ 20-årsjubiléum:

World Socialist Web Sitesunike karakter er avledet fra nettstedets perspektiv, som er bevisst basert på marxistisk teori, og på assimileringen og den kontinuerlige bearbeidingen av den internasjonale klassekampens viktigste strategiske erfaringer – som spenner over hele det tjuende århundre. I motsetning til den pragmatiske impresjonismen som råder i de borgerlige mediene – og i en enda mer vulgær form i posteringene på de småborgerlige venstre- og pseudovenstre-nettstedene – plasserer WSWS dagens begivenheter i deres relevante historiske kontekst.

Etableringen av WSWS i januar 1988 var resultat av ICFIs utvikling i kjølvannet av bruddet med [det britiske] Workers Revolutionary Party i årene 1985 og 1986, til et politisk forent verdensparti, bevisst basert på den marxistiske bevegelsens tidligere historiske erfaring.

Så tidlig som i 1988 hadde ICFI rettet oppmerksomhet mot betydningen av globaliseringen av kapitalistisk produksjon, og på de revolusjonære endringene i telekommunikasjoner som globaliseringen var assosiert med. Som resultat var IC [Den internasjonale komitéen] høyst finstemt for en innsikt om Internettets potensiale, selv før betydningen var bredt forstått av styringsklassen. IC søkte aktivt etter måter den kunne spre revolusjonære ideer og få utviklet et nivå av arbeiderbevegelsens internasjonale integrering, og en koordinering som tidligere var utenkelig.

Videre forsto IC at oppløsingen av Sovjetunionen i 1991 ikke markerte «historiens slutt», slik det ble forkynt av styringsklassens ideologer. Snarere bekreftet slutten på USSR riktigheten av Trotskijs karakterisering av stalinismen som imperialismens instrument innen de første arbeiderstatene, og en ubendig motstander av sosialistisk verdensrevolusjon. Oppløsingen av USSR var i seg selv en manifestering av verdenskapitalismens krise, frembrakt av utviklingen av globalisert produksjon, som fatalt undergravde alle nasjonale programmer, deriblant det stalinistiske perspektivet for «sosialisme i ett land».

Med kunngjøringen av den nye publikasjonen skrev WSWS, i sin initielle erklæring i 1998, at det var fastlagt at nettstedet ville «bestrebe seg for en leksikal bredde av historisk kunnskap, kulturkritikk, vitenskapelig opplysning og revolusjonær strategi. Publikasjonens mål er å heve nivået for den politiske og kulturelle diskursen, som er uunnværlig for gjenfødelsen av en moderne sosialistisk arbeiderbevegelse.»

WSWS’ voksende innflytelse over mer enn to tiår med publisering, og den påfølgende veksten av Den internasjonale komitéens seksjoner – Socialist Equality Partys [Sosialistisk Likhetspartier] – har muliggjort en vedvarende økning av mengden publisert materiale, fra vel 1 500 engelskspråklige artikler det første publiseringsåret 1998, til nesten 3 000 artikler i 2008, året for det globale økonomiske krasjet, til den nåværende kapasiteten på mer enn 5 000 artikler hvert år, siden 2014 og fremover.

Det har blitt publisert mer enn 22 000 artikler som har omhandlet arbeiderklassens politikk, sosiale kriser og kamper i USA og Canada. Anslagsvis 15 000 artikler har analysert den politiske og sosiale utviklingen i Europa – fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland. til Hellas og Russland. Om Australia, New Zealand og Stillehavsregionen har det vært publisert 6 000 artikler, om Asia og det indiske subkontinentet 7 500 artikler, og om Midt-Østen, inkludert 6 500 artikler om de USA-innstiftede krigene i Afghanistan, Irak, Syria og Jemen. I tillegg er det skrevet tusenvis av artikler om Latin-Amerika og Afrika.

WSWS har publisert mer enn 4 000 artikler om kunst, kultur og vitenskap – deriblant mer enn 2 000 artikler bare om film – men også over et langt bredere spekter: om kunst- og museumsutstillinger og fotografi, fjernsynsserie- og teateranmeldelser, om arkitektur og dans og musikk i alle dens former, fra klassisk opera til rap. Ytterligere 1 500 artikler har vært viet historiske emner – som er avgjørende for den politiske utdanningen av både arbeidere og intellektuelle – animert av en uforsonelig fiendtlighet mot postmodernismens reaksjonære antivitenskapelige holdning.

Det er ikke én stor politisk begivenhet i verdenspolitikken, eller fra den internasjonale arbeiderklassens betydelige kamper som ikke har vært gjenstand for marxistisk analyse på WSWS, og som derved også har vært grunnlag for Den internasjonale komitéens seksjoners politiske intervensjoner, inkludert byggingen av nye ICFI-seksjoner.

WSWS begynte sin daglige publisering under opptakten til den politiske krisen i USA som førte til riksrett-tiltale mot president Bill Clinton [‘impeachment-proceedings’ i Kongressen]. I løpet av det året publiserte WSWS mer enn 100 artikler og kommentarer, som analyserte og opponerte mot den ultrahøyreorienterte kampanjen for å få fjernet den to-ganger-valgte presidenten. Vi forklarte om trusselen saken representerte for arbeiderklassens demokratiske rettigheter, samtidig som vi opprettholdt en uforsonlig opposisjon mot Clintons handlinger som øverstekommanderende for amerikansk imperialisme, der han beordret bombingen av Irak og missilangrepene mot Sudan og Afghanistan.

Denne erfaringen demonstrerte trotskistbevegelsens evne til å utvikle den internasjonale arbeiderklassens uavhengige politisk linje, mot alle den kapitalistiske styringselitens fraksjoner og deres instrumenter i fagforeningene, i Arbeiderpartier og sosialdemokratiske partier og innen alle pseudovenstres organisasjoner.

Over de påfølgende 21 årene har WSWS vært spydspissen for de mest bevisste delene av den internasjonale arbeiderklassens opposisjon mot verdensimperialismens forbrytelser. Vi sloss mot USA-NATO-bombingen av Serbia og Libya, mot USAs invasjon av Afghanistan og Irak, mot gjenopplivingen av fransk imperialisme i Vest-Afrika og mot gjenopplivingen av tysk imperialisme, den mektigste og mest reaksjonære i Europa. Gjennom WSWS har Den internasjonale komitéen (IC) lansert en kampanje for å bygge en internasjonal antikrigbevegelse, som nå tar form av kampen for å forsvare Julian Assange, som står overfor utsikter til livstidsfengsling for WikiLeaks’ avsløringer av amerikanske krigsforbrytelser.

I hvert av landene der WSWS har lesere og supportere har vi søkt å forsvare og utvide arbeidernes kamper, for å demonstrere deres internasjonale karakter og utvikle arbeiderklassens politiske bevissthet. Vi har kjempet uforsonlig mot de gamle bankerotte organisasjonene som for lengst har forlatt enhver kamp for arbeidernes interesser, og vi har reist den sentrale oppgaven som arbeiderklassen står overfor i denne historiske epoken: byggingen av nye masseorganisasjoner basert på perspektivet for sosialistiske verdensrevolusjon.

Ti år etter Wall-Street-krasjet i 2008 har arbeiderklassen gjenoppstått som en vesentlig sosial og politisk kraft, initielt signalisert i fjor med de vesentlige streikene til amerikanske lærere i den offentlige skolen, «gul vest»-bevegelsen i Frankrike, og andre kraftfulle streiker. Denne bevegelsen har i år vokst eksponentielt, med massekamper fra Puerto Rico til Hong Kong, og med sosiale opprør som rystet de forankrede diktaturene i Algerie og Sudan, og en voksende kurve av streikeaksjoner i de fremskredent industrialiserte landene.

Det mest bevisste uttrykket for denne arbeiderklassens gjenkomst er veksten av World Socialist Web Sites leserskare, som spiller en stadig mer direkte rolle i utdannelsen og organiseringen av arbeiderklassen i en verdensskala.

Til tross for bestrebelsene for å begrense tilgangen til WSWS, som resultat av handlinger initiert i 2017 fra Google, Facebook og andre sosialmediegiganter, har WSWS’ leserskare toppet én million i måneden, og nådde i august 1,58 millioner, nesten det tredoble av nivået i februar.

Spesielt verdt å merke seg er den brede sirkuleringen på sosialmedier av artikler om industriarbeideres livsbetingelser og kamper, som er en indikasjon på at den mektigste og mest avgjørende bataljonen av verdens arbeiderklasse er på utkikk etter nytt lederskap.

For å holde tritt med en voksende leserkrets utvider vi fortløpende det tekniske grunnlaget for nettstedet, og anvendelsen av video, livestreaming og andre former for multimedieformidling.

Vi oppfordrer alle våre lesere til å ta opp kampen for World Socialist Web Site. Bistå oss med å bryte internettsensuren ved å dele WSWS-artikler, print dem ut og distribuer dem til venner, klassekamerater og kolleger. Bli korrespondent for WSWS ved å sende inn rapporter om utviklingen på din arbeidsplass, og fra ditt område.

Bli en regulær økonomisk bidragsyter til WSWS, og bidra til å gjøre det mulig å utvide det vesentlige arbeidet med politiske forberedelser og organiseringen av verdens arbeiderbevegelse og dens kamper.

Patrick Martin