Leger responderer på Assange-utleveringsdommen: «Han må løslates umiddelbart»

Av våre reportere
7 January 2021

Leger i Storbritannia, Australia og USA krever den øyeblikkelige løslatelsen av Julian Assange fra fengsel, etter at mandagens rettsavgjørelse blokkerte for hans utlevering til USA, av helsemessige årsaker.

Medlemmer av kampanjegruppa Doctors for Assange har advart for at WikiLeaks-grunnleggeren ikke er trygg sålenge anklagene i henhold til den amerikanske spionasjeloven [Espionage Act] mot ham opprettholdes.

Dr. Stephen Frost

Dr. Stephen Frost er en velkjent spesialist innen diagnostisk radiologi, med base i Storbritannia, som i november 2019 grunnla Doctors for Assange. Han sa at mandagens rettsbeslutning bekreftet gruppas advarsler om Assanges skjøre helsetilstand, etter et tiår med statsforfølgelse og «psykologisk tortur».

Dr. Frost uttalte til WSWS at «formålet for Doctors for Assange var å fokusere verdens oppmerksomhet på den medisinske forsømmelsen, og den langvarig psykologiske torturen av Julian Assange, som ble rapportert av jussprofessor Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, i april 2019.

«I henhold til internasjonal lov er tortur absolutt forbudt, under alle omstendigheter. Det er ingen unntak. At fem stater – USA, Storbritannia, Australia, Sverige og Ecuador – konspirerte for å torturere et enkeltmenneske, i sentrum av London, er derfor uovertruffent og ikke til å tro, og det må aldri bli gitt anledning til å kunne skje igjen.»

«Julian Assange har behov for akutt medisinsk vurdering og behandling. Etter mandagens domsbeslutning må han løslates uten forsinkelse. Det må ikke glemmes at årsaken referert av dommer Baraitser for å ikke tillate utlevering – Julian Assanges skrøpelige mentale helse – er et direkte resultat av den tidligere nevnte psykologiske torturen. De som er ansvarlige for og medskyldige i denne torturen, som det ikke finnes unnskyldning for, må stilles til ansvar, ikke minst fordi de åpenbart mente seg hevet over loven.»

«Tortur er vedvarende og uutslettelig, og i Julian Assanges tilfelle har det ført til alvorlige psykotiske symptomer, nemlig ‘auditive hallusinasjoner’ som er ‘nedverdigende og forfølgende’ av natur. Slike hallusinasjoner, i kombinasjon med selvmordstanker, vil være en potent og utillatelig kombinasjon i et amerikansk supermax-fengsel. Det har faktisk vært hensynsløst, i det helt ekstreme, at han har blitt overlatt til å lide ubehandlet i fengselet Belmarsh Prison, med så alvorlige symptomer.»

Dr. Sue Wareham

Dr. Sue Wareham, en pensjonert allmennpraktiserende lege fra Australia, som har kjempet mot militarisme og krig, sa at dommen var «veldig gledelig. Det var den riktige beslutningen at Assange ikke ble utlevert på grunn av selvmordsrisikoen, men det er forferdelig at hans mentale helsetilstand har blitt forverret til et sånt punkt. Dette må bli tatt opp. Han må besørges relevant medisinsk behandling, hvilket han hittil ikke har fått.»

«Dommen er bra, men det er viktige aspekter som trenger oppmerksomhet. De amerikanske anklagene må droppes fullstendig, fordi de er et angrep på hans rettigheter og på vår rett til å få vite, spesielt i krigstid. Det er veldig urovekkende at dommeren i Storbritannia i utgangspunktet godtok det USA sa om nødvendigheten for å tiltale Assange for hans publiseringsaktiviteter. Dette er et angrep på pressefriheten, det er det ikke mulig å komme seg rundt.»

«Vår regjerings rolle har vært veldig skuffende. De har i det vesentlige toet deres hender hva angår Assange. De hevder at de besørger konsulær bistand, men det har vi ikke sett noe bevis for, hverken hva angår representasjoner for ham for å motta tilstrekkelig medisinsk behandling, eller for å få de amerikanske anklagene trukket.»

«Dette faller inn i den australske regjeringens mønster, som ønsker å få brakt dissens til taushet. David McBride, en av de første som avslørte australske krigsforbrytelser i Afghanistan, som nå har vært gjenstand for en offisiell ganskning, konfronterer selv rettsforfølgelse. Det er absurd og en farse. Andre, deriblant Bernard Collaery og Vitnet K blir stilt for retten i all hemmelighet, for tiltalepunkter om ‘nasjonal sikkerhet’. Det gjør en dypt bekymret for det australske samfunnets utviklingsretning.»

«Den australske regjeringen har ikke gått inn for å forsvare Assange. Tvert imot, de gjør de samme slags ting som USA forsøker i Assanges sak, hva angår å rettsforfølge de som rapporterer sannheten. Det er særdeles bekymringsfullt.»

Klinisk psykolog Lissa Johnson

Dr. Lissa Johnson, en klinisk psykolog fra Australia, sa: «Dommeren som hørte Julian Assanges utleveringssak tok den riktige avgjørelsen om å nekte utlevering, i henhold til avsnitt 91 av Storbritannias utleveringslov [Extradition Act of 2003], med den begrunnelse at de umenneskelige og brutale betingelsene i amerikanske fengsler sannsynligvis ville være vise seg psykologisk dødelige for Julian Assange. Dette er en kjærkommen beslutning, og en enorm lettelse, for ikke å nevne at det er en tiltale av det amerikanske fengselssystemet.»

«Resten av dommen tjente imidlertid samtidig til å kriminalisere rapportering om nasjonal sikkerhet, benekte journalister retten til forsvar av offentlighetens interesse, den utsetter journalister for anklager om spionasje, gir grønt lys til utlevering på politisk grunnlag, og opprettholder ei rekke løgner om Julian Assanges sak. Det er også en tragisk ironi at de ødeleggende psykologiske effektene av 10 års forfølgelse, psykologisk tortur og medisinsk forsømmelse nå er det eneste som beskytter Julian Assange mot utlevering. Alt sagt, selv om utleveringen ble avvist, forblir den kjølende effekten på gravejournalistikk og rapportering om nasjonal sikkerhet intakt.»

«Hvorvidt rettskjennelsen gjenspeiler en reell bekymring for Julian Assanges velvære vil bli avklart når kausjonshøringen er sluttført. Gitt den offisielle erkjennelsen av hans psykologiske helsestatus, må Julian Assange løslates mot kausjon, mens USA anker den britiske domstolens rettsbeslutning. Noe mindre vil utgjøre et hån av mandagens dom.»

Dr. William Hogan, direktør for avdelingen for biomedisinsk informatikk ved University of Florida, snakket med WSWS om hans initielle respons på mandagens kjennelse:

«Det aller første er lettelse. Jeg forventet ikke at dommeren skulle nekte utlevering. At hun i det hele tatt gjorde det er en positiv utvikling. Begrunnelsene hun la til grunn for å nekte utlevering, som hans mentale helsetilstand, taler til det Doctors for Assange har ført kampanje for hele tiden. Hun bekreftet i all vesentlig grad det vi har snakket om hva angår hans mentale helsestatus. Han er imidlertid fortsatt utsatt for de betingelsene som Nils Melzer identifiserte som essensielle årsaker til hans psykologiske tortur.»

«Han er enda ikke helt ute av juridisk fare, fordi USA kommer til å anke denne avgjørelsen. Så vår posisjon er at så lenge han sitter fengslet, så lenge USA fortsatt juridisk forfølger ham, eksisterer fortsatt betingelsene for hans psykologiske tortur. Vi krever at alle juridiske prosesser blir henlagt og at han blir løslatt fra fengsel, og først da vil hans psykologiske tortur endelig opphøre.»

Dr. William Hogan

WSWS: Kan du utdype om frykten for Assanges helsetilstand?

WH: Vi har vært bekymret for hans mentale helsetilstand og risikoen for selvmord. Det har blitt bekreftet av ekspertvitnesbyrd. Selv distriktsdommeren ble overveldende overbevist av forsvarets vitne [Dr Michael] Kopelman. Han er utsatt for en alvorlig risiko for selvmord. Han har også fortsatt i høy fare på grunn av Covid. Vi insisterer og krever igjen at han må løslates mot kausjon av nettopp de to hovedårsakene for at vi forlangte kausjon for Assange i mars, og påklaget dommerens nekting av kausjon den gangen: psykologisk tortur og pågående skade for hans mentale helse, og derav livsfare, både fra psykologisk helsestatus og tortur, og Covid.

WSWS: Du var førende forfatter av et brev til Lancet i juni 2020, «Den pågående torturen og medisinske forsømmelsen av Julian Assange». Hvorfor tok du og andre medisinske fagprofesjonelle dette skrittet?

WH: Vi ble alarmert over måten Assange ble behandlet på under den første fasen av hans utleveringshøring. Alt fra rapporter om hans behandling i fengselet, til rapporter fra utleveringshøringen – glassboksepisoden; Den europeiske menneskerettighetsdomstolen sa tilsvarende glassbokser [der Assange ble holdt under utleveringshøringen ved Woolwich Crown Court] var et brudd på menneskerettighetene – til rapportene om at han ble strippsøkt, lagt i håndjern og forflyttet gjennom hele Belmarsh-fengselet ... Dersom du snakker med folk fra totalitære land, så er dette klassiske taktikker for tortur.

Vi ble forferdet over den behandlingen han ble utsatt for, og så rammet pandemien på toppen av det hele. Vi var ekstremt bekymret for hans liv, og vi måtte gjøre noe. Vi skrev det andre brevet [et tidligere brev fra Doctors for Assange ble publisert i Lancet i februar 2020], og heldigvis var Lancet-redaktøren Richard Horton sympatisk innstilt til vår andre bønnfaling. Vi planla ikke at det skulle publiseres dagen før Den internasjonale dagen for torturofre [International Torture Victims Day], så det var både heldig og tilfeldig at akkurat dét skjedde.

WSWS: Hva har vært responsen fra medisinsk fagprofesjonelle på de anliggender som ble tatt opp av Doctors for Assange?

WH: Verdensforbundet for psykiatere [World Psychiatric Association] meldte en tweet på mandag til støtte for Assange. Vi har sannsynligvis doblet eller tredoblet vårt medlemskap siden det første Lancet-brevet i februar i fjor, men de vesentlige medisinske foreningene har alle vært urovekkende tause – American Medical Association, British Medical Association, og til-og-med World Medical Association – som brysket seg for å ha stått opp mot tortur under andre verdenskrig, og på 1960-tallet, og siden har falt helt flatt på denne saken, og ikke har sagt noe om Assange. Jeg tror de er redde for å snakke ut.

Den andre tingen tror jeg er det at svertingstaktikken har fungert. Nils Melzer beskriver at da han ble kontaktet av dr. Sondra Crosby forventet han fullstendig å få fjernet enhver forestilling om at Assange hadde blitt torturert, og at han ble sjokkert da han fant noe ganske annet. Og da han deretter etterforsket saken, fant han ut at han selv hadde blitt lurt av bakvaskelsene. Så jeg tror mange fra det medisinske samfunn bare ikke er klar over fakta.

Den medisinsk profesjonens høyest hevdede prinsipper står på spill her. Vi er imot tortur. Det som skjedde under andre verdenskrig i Nazi-Tyskland sjokkerte verden – at det medisinske yrket var en deltaker i dette regimets redsler. Det er helt imot enhver medisinsk etikk, det som skjer her. Det er ment vi bare skal gjøre ting som er av det gode, og til våre pasienters fordel, og vi burde snakke ut når vi ser urettferdighet og tortur som dette. Vi burde motsette oss det enstemmig, og med høy stemme.

WSWS: Assanges utleveringshøringer har sammenfalt med en pandemi som har krevd livene til mer enn 1,7 millioner mennesker. I tillegg til å vise legers kritiske rolle, har allmennheten blitt nektet tilgang til nøyaktig informasjon. Har du noen observasjoner om dette, spesielt i forhold til angrepet på WikiLeaks?

WH: Det aller viktigste av hva vi trenger er pålitelig informasjon – medisinsk informasjon, men også informasjon om hva våre regjeringer gjør som respons. Sågar bare logistikken for hvor mange vaksiner som går hvor, og når, og hva forsinkelsene er. Og hovedstrømsmediene er ikke pålitelige, så det er mye usikkerhet og mistillit hva angår de offisielle informasjonskildene. Og så har du WikiLeaks som har en perfekt historikk, uten noen gang å måtte trekke noe tilbake. Vi trenger den stemmen som WikiLeaks er, for å avsløre svindlerne og regjeringstildekningene. Det er en tragedie at vi mangler den, nå under denne pandemien.

WSWS: Hva synes du om rollen til WSWS i forsvaret av Assange, og rollen nettstedet har spilt gjennom hele pandemien?

WH: Det har vært en essensiell stemme som taler for livet, nummer én. Mennesker over profitt. Dét er litt av et tynnslitt kamprop, men du store min, det stiller det i sterk relieff når vi tvinger leveransearbeidere, bussjåfører, togkonduktører, kjøttprosesseringsarbeidere, hele arbeiderklassen, til å risikere livet for å opprettholde selskapsprofittene ved å gå på jobb under en pandemi.

WSWS rolle som en stemme for liv over profitter har vært essensiell. WSWS har også vært en utrettelig forfekter for menneskerettigheter og sannhet i Assange-saken, og har fordømt hans forfølgelse og tortur.