WSWS : @Lšn`g`ry : 1999

@l~k sm`jv` @vB ad@Y @Lšn`g`ry - Ahl : 1999

@Lšn`g`ry, @l~k sm`jv` @vB ad@Y Ahl X`;`@vN pl ym n a @vN @g`kr qKv.

@Lšn`g`r@Y a@nW m`svlt y`mt av\& nM
@Lšn`g`r@Y m`k @g`vt yNn.

1999 27

qhS @s_š& a@h~ @M jn`Žp k`Ry s`[k blk`@Y @y~jn`

RgN hbRm`S @b~LkN Q[y a`rK;` k@L @k@S q?

hbRm`S b> @Vcnyt pq`nyK

kT d`@V avgmnyŸ
v`jkrny, j`w&`r`gy h` Qglv`qy

1999 23

@@vq& argl@Y p`dM i@gn @prt y

@cMm@Y sh vlvL b>v
vRgv` apr`[ @h@mN pv

ar#qhN M h` y`pn@Y vWmN vn wWvyN g#n aWq#M
@cMm@Y t

yNa`N@mN crœ@Y {`wn@yN qs vsrK
kMkr# pNyt @Q\p`ln p`dM

lAk`v @l~k aRqy l @ln s# g#n wK@Sr#vK

sm`jv` sm`nw`v@Y stNkr#@vK
a`R.. yq`s {`wn@yN vsrK

kMkr# qdymt v s @kN m eK@V

1999 02

sAh`r@yN iKŸ
@b~LkN Q[@Y @Q\p`ln p`dM

@k`@s~@v~, k`|ry sh V @y~RK tMS