WSWS : @Lšn`g`ry : 2002

@l~k sm`jv` @vB ad@Y @Lšn`g`ry - Ahl: 2002

@Lšn`g`ry, @l~k sm`jv` @vB ad@Y Ahl X`;`@vN pl ym n a @vN @g`kr qKv.

@Lšn`g`r@Y a@nW m`svlt y`mt av\& nM
@Lšn`g`r@Y m`k @g`vt yNn.

2002 20

lAk`@V ԫw `y ڱX`vy ns` g#Mvlt @m@hyv

Ns@Y Plvv` @k`ST sAgm@Y s`m`ky smg sMš s`kCc`vK h` @DD @v`L@G @VcnyK

2002 06

iNy`v sh pS}`ny Q[yk aQqrt p#@n