WSWS : @Lšn`g`ry : 2002 @n`v#MbR

@l~k sm`jv` @vB ad@Y @Lšn`g`ry - Ahl: 2002 @n`c#MbR

@Lšn`g`ry, @l~k sm`jv` @vB ad@Y Ahl X`;`@vN pl ym n a @vN @g`kr qKv.

@Lšn`g`r@Y a@nW m`svlt y`mt av\& nM
@Lšn`g`r@Y m`k @g`vt yNn.

2002 @n`v#MbR 29

vRLD@k`M eqrV@vN p`dM

2002 @n`v#MbR 27

ir`ky arby` eKsW jnpq s#lmŸ ytW wv`qy @vw a`p h#m

2002 @n`v#MbR 25

@G @k`l@n`S@k` pK;ny sMbN[@yN mh klblyK a#?

2002 @n`v#MbR 21

jRm` m#vrnyŸ sm`j j`wNv`N h` hwN d` bwryN bly k g

2002 @n`v#MbR 11

 eKsW j`N aysŸ @l~kyt @v`Ntn@Y avsN q @Vqny

2002 @n`v#MbR 07

pS}` blvw` j`wN @r~Ž v&vS}`my @vnSkM pnv

2002 @n`v#MbR 02

@s`‹r# vRnq`
/ lAk`@v o@pr` n`t& p`qny uQ@y~mW kr@m b#r#M yWnyK