ලේඛනාගාරය: 2012 අපේ‍්‍රල්

ලේඛනාගාරය, ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවියේ සිංහල භාෂාවෙන් පල වූ සියලුම ලිපි දින අනුපිලිවෙලින් ගොනු කර දක්වයි.


ලේඛනාගාරයේ අනෙකුත් ගොනු වල‍ට යාමට අවශ්‍ය නම් ලේඛනාගාරයේ මාසික ගොනුවට යන්න.

2012 අපේ‍්‍රල් 3

2012 අපේ‍්‍රල් 4

2012 අපේ‍්‍රල් 5

2012 අපේ‍්‍රල් 6

2012 අපේ‍්‍රල් 7

2012 අපේ‍්‍රල් 9

2012 අපේ‍්‍රල් 16

2012 අපේ‍්‍රල් 17

2012 අපේ‍්‍රල් 18

2012 අපේ‍්‍රල් 20

2012 අපේ‍්‍රල් 23

2012 අපේ‍්‍රල් 24

2012 අපේ‍්‍රල් 25

2012 අපේ‍්‍රල් 28

2012 අපේ‍්‍රල් 29

2012 අපේ‍්‍රල් 30