ලේඛනාගාරය: 2015 දෙසැම්බර්

ලේඛනාගාරය, ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවියේ සිංහල භාෂාවෙන් පල වූ සියලුම ලිපි දින අනුපිලිවෙලින් ගොනු කර දක්වයි.


ලේඛනාගාරයේ අනෙකුත් ගොනු වල‍ට යාමට අවශ්‍ය නම් ලේඛනාගාරයේ මාසික ගොනුවට යන්න.

2015 දෙසැම්බර් 1

2015 දෙසැම්බර් 2

2015 දෙසැම්බර් 3

2015 දෙසැම්බර් 5

2015 දෙසැම්බර් 7

2015 දෙසැම්බර් 8

2015 දෙසැම්බර් 9

2015 දෙසැම්බර් 10

2015 දෙසැම්බර් 11

2015 දෙසැම්බර් 13

2015 දෙසැම්බර් 14

2015 දෙසැම්බර් 17

2015 දෙසැම්බර් 19

2015 දෙසැම්බර් 22

2015 දෙසැම්බර් 24

2015 දෙසැම්බර් 25

2015 දෙසැම්බර් 27

2015 දෙසැම්බර් 28

2015 දෙසැම්බර් 30

Federal Reserve begins “dovish tightening” with first rate hike in nine years

2015 දෙසැම්බර් 31