ලේඛනාගාරය: 2017 දෙසැම්බර්

ලේඛනාගාරය, ලෝක සමාජවාදී වෙබ් අඩවියේ සිංහල භාෂාවෙන් පල වූ සියලුම ලිපි දින අනුපිලිවෙලින් ගොනු කර දක්වයි.


ලේඛනාගාරයේ අනෙකුත් ගොනු වල‍ට යාමට අවශ්‍ය නම් ලේඛනාගාරයේ මාසික ගොනුවට යන්න.

2017 දෙසැම්බර් 6

2017 දෙසැම්බර් 7

 • කොරියානු යුද්ධය නතර කිරීමට “වැඩි කාලයක් ඉතුරුව නැති” බවට ඉහල පෙලේ ඇමරිකානු නිලධාරියා අනතුරු අඟවයි
  Top US official warns “not much time” to prevent Korean war
 • 2017 දෙසැම්බර් 8

  2017 දෙසැම්බර් 9

  2017 දෙසැම්බර් 10

  2017 දෙසැම්බර් 11

  2017 දෙසැම්බර් 12

  2017 දෙසැම්බර් 13

  2017 දෙසැම්බර් 14

  2017 දෙසැම්බර් 15

 • බිට්කොයින් උන්මාදය: ගැඹුරුවන අර්බුදයක උන ප‍්‍රස්ථාරය
  Bitcoin frenzy: The fever chart of a deepening crisis
 • ශ්‍රී ලංකාව: වෘත්තීය සමිති දුම්රිය කම්කරු වැඩවර්ජනය පාවාදෙති
  Sri Lankan unions betray railway workers’ strike
 • 2017 දෙසැම්බර් 16

  2017 දෙසැම්බර් 17

  2017 දෙසැම්බර් 18

  2017 දෙසැම්බර් 20

  2017 දෙසැම්බර් 21

  2017 දෙසැම්බර් 22

  2017 දෙසැම්බර් 23

  2017 දෙසැම්බර් 24

  2017 දෙසැම්බර් 27

  2017 දෙසැම්බර් 28

  2017 දෙසැම්බර් 29

  2017 දෙසැම්බර් 30

  2017 දෙසැම්බර් 31